Zavalí nás elektromagnetické záření?

0 Comment


I když máte dojem, že nic nevidíte ani necítíte, pÅ™esto jste neustále vystavováni neionizujícímu záření, pro které se vžil termín elektrosmog. AÄkoliv toto elektromagnetické záření není vidÄ›t, slyÅ¡et, cítit ani si na nÄ›ho nemůžete sáhnout, pÅ™esto tu je a pÅ™esto na vÅ¡echny vás působí a negativnÄ› ovlivňuje vaÅ¡e zdraví. Co je v pozadí alarmujícího tempa růstu elektromagnetického pole? Je to pÅ™edevším rozvoj bezdrátových informaÄních technologií – hovoří se například o mobilní revoluci.

Důkazy o neblahém vlivu na živé organismy existují

Informací o elektrosmogu, nebo chcete-li o neionizujícím záření, je pomÄ›rnÄ› dost. StaÄí si projít internet, který se sám o sobÄ› – vÄetnÄ› poÄítaÄe a monitoru – na jeho zvyÅ¡ování podílí. Důležité vÅ¡ak je, zda si dokážete informace a Äasto i protichůdné a odporující si názory utřídit a uÄinit si tak vlastní názor, vlastní závÄ›r, z nÄ›hož byste mÄ›li umÄ›t vyvodit neblahé úÄinky a lidský organismus, tedy i na vás. Pokud tyto úÄinky chcete eliminovat, je nejvyšší Äas spolehnout se na BioProtect.